Hier vind je infor­ma­tie over de ver­schil­len­de stap­pen van de werk­wij­ze van PsyHart.

Nadat je je hebt aan­ge­meld, stuur ik je een infor­ma­tie­mail. Daarna kan een inta­ke­ge­sprek worden inge­pland. Houd reke­ning met wachttijden!

Aan het einde van het inta­ke­ge­sprek worden behan­del­doe­len opge­steld voor het behan­del­plan. Daar­naast wordt een betaal­over­een­komst opgesteld.

Het behan­del­plan en spe­ci­fie­ke infor­ma­tie over de behan­de­ling vind je terug in de  GGZ Portal.

Mocht je ver­hin­derd zijn voor een sessie of afspraak, zeg dan mini­maal 24 uur van te voren af. Aan te laat afzeg­gen of niet ver­schij­nen op een afspraak zit een finan­ci­ë­le con­se­quen­tie verbonden.

Aanmelden

Als je last hebt van psy­chi­sche klach­ten en pro­ble­men kan je je aan­mel­den via het aan­meld­for­mu­lier. Wil je in aan­mer­king komen voor behan­de­ling die ver­goed wordt door de zorg­ver­ze­ke­raar dan heb je een ver­wij­zing nodig van de huis­arts of je medi­sche spe­ci­a­list. Voor par­ti­cu­lie­re (onver­ze­ker­de) zorg heb je geen ver­wij­zing nodig.

Meer infor­ma­tie over kosten en ver­goe­din­gen vind je hier.

Informatiemail

Nadat je je hebt aan­ge­meld, ont­vang je een infor­ma­tie­mail over de finan­ci­eel zake­lij­ke kant zodat je een defi­ni­tief besluit kunt nemen. Ver­vol­gens maken we, bij beves­ti­ging, een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het inta­ke­ge­sprek onder­zoe­ken we samen jouw klach­ten om een dia­gno­se te stel­len waar­door ik je een pas­sen­de behan­de­ling kan aan­bie­den. Dit kan een kort­du­rend, klacht­ge­richt behan­del­tra­ject zijn of een lan­ger­du­ren­de behan­de­ling  als de pro­ble­men com­plexer en ern­sti­ger zijn. Om helder te krij­gen wat er aan de hand is zal ik je een heel aantal vragen stel­len. Als het nodig blijkt te zijn kan ik meer spe­ci­fie­ke vra­gen­lijs­ten afne­men om meer inzicht te krij­gen in de pro­ble­ma­tiek. Het kan voor­ko­men dat er meer­de­re gesprek­ken nodig zijn om een hel­de­re dia­gno­se te kunnen stellen.

Je ont­vangt een uit­no­di­ging voor het inta­ke­ge­sprek via de bevei­lig­de mail. In deze uit­no­di­ging lees je wat van belang is om mee te nemen naar het eerste gesprek zoals:

  • Ver­wij­zing
  • Ver­ze­ke­rings­be­wijs
  • Geldig iden­ti­teits­be­wijs
    (Pas­poort; Neder­lands Iden­ti­teits­be­wijs; Rij­be­wijs; Vreem­de­lin­gen­do­cu­ment; Diplo­ma­tiek pas­poort; Dienst­pas­poort; Reis­do­cu­ment voor vreem­de­lin­gen / vluch­te­lin­gen; Nood­do­cu­ment; Ander, door de minis­ter vast te stel­len reisdocument).
  • Toe­stem­mings­ver­kla­rin­gen
    (Toe­stem­mings­ver­kla­ring om con­tact op te nemen met de huis­arts indien nodig en om een afsluit­brief­je te sturen aan het einde van de behan­de­ling; toe­stem­mings­ver­kla­ring om de uit­komst van de SQ48 (ROM-vra­gen­lijst) te delen voor onder­zoek bij de AKWA GGZ (Alli­an­tie Kwa­li­teit in de GGZ).

Aan de hand van het inta­ke­ge­sprek zal een dia­gno­se gesteld worden (als je daar­aan vol­doet) en in samen­spraak met jou zullen behan­del­doe­len gefor­mu­leerd worden waar­aan je wil werken. Dit noemen we een behandelplan.

Behandelplan

Het behan­del­plan is de basis voor de hulp die je krijgt. De behan­de­ling is staps­ge­wijs, zo kort moge­lijk en niet zwaar­der dan noodzakelijk.

Als je wilt kunnen je part­ner, fami­lie of andere naast­be­trok­ke­nen bij bepaal­de gesprek­ken aan­we­zig zijn.

GGZ Portal

Daar­naast ont­vang je een acti­va­tie­mail voor het gebruik van de GGZ Portal Psy­Hart. Deze Portal is bedoeld voor vei­li­ge com­mu­ni­ca­tie, het (deels) inzien van het dos­sier, het bij­hou­den van een dag­boek­je indien gewenst, het ver­zet­ten van afspra­ken en het up- en down­lo­a­den van documenten.