Pri­va­cy Policy PsyHart
Alles wat je binnen de behan­de­ling aan infor­ma­tie geeft, valt onder de pri­va­cy­wet (AVG = Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming) en het medisch beroeps­ge­heim (WGBO). Aan derden wordt alleen infor­ma­tie ver­strekt nadat je hier­voor schrif­te­lijk toe­stem­ming hebt gege­ven. Stan­daard wordt aan de huis­arts en/of de ver­wij­zer infor­ma­tie over onder­zoek en behan­de­ling ver­strekt, tenzij je dit nadruk­ke­lijk weigert.

Iden­ti­fi­ca­tie­plicht en verzekeringsgerechtigheid
Psy­Hart is ver­plicht om bij de iden­ti­teits­con­tro­le het Burger Ser­vi­ce Nummer  van de zorg­vra­ger te regi­stre­ren. Dit is nodig voor de decla­ra­tie van de kosten bij de zorg­ver­ze­ke­raar. Onder­deel van de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet is de iden­ti­fi­ca­tie­plicht. Sinds 1 janu­a­ri 2006 zijn zorg­ver­le­ners ver­plicht de iden­ti­teit van pati­ën­ten te con­tro­le­ren. De iden­ti­fi­ca­tie­plicht in de zorg geldt voor alle instel­lin­gen in de zorg. De legi­ti­ma­tie­plicht geldt voor ieder­een, dus ook voor kin­de­ren. De iden­ti­fi­ca­tie­plicht is inge­voerd om mis­bruik met zorg­pas­sen te voor­ko­men. Onver­ze­ker­den zouden bij­voor­beeld bij een hulp­ver­le­ner of GGZ instel­ling zorg kunnen vragen op ver­toon van een gesto­len zorg­pas van iemand die wél een zorg­ver­ze­ke­ring heeft. Dat is mis­bruik van de zorg­ver­ze­ke­ring. Boven­dien ont­staat er door fraude een risico op medi­sche fouten, omdat de betrok­ken cliënt wordt aan­ge­zien voor iemand anders met een ander medisch dossier.

Kwa­li­teits­sta­tuut
Per 1 janu­a­ri 2017 is het ver­plicht een goed­ge­keurd LKS (Lan­de­lijk Kwa­li­teits­Sta­tuut) te hebben.

Meld­co­de voor hui­se­lijk geweld en kindermishandeling
Er is in Neder­land in toe­ne­men­de mate aan­dacht voor hui­se­lijk geweld en kin­der­mis­han­de­ling. De over­heid en beroeps­groe­pen sti­mu­le­ren pro­fes­si­o­nals om actief aan­dacht te beste­den aan hui­se­lijk geweld en kin­der­mis­han­de­ling. Wil je meer weten over dit onder­werp, down­load dan het PDF dat door de Rijks­over­heid in 2013 is opge­steld: Meld­co­de hui­se­lijk geweld en kin­der­mis­han­de­ling (versie 2013).

Beroeps­co­de voor psychologen
Psy­cho­lo­gen moeten zich houden aan regels bij de uit­voe­ring van hun werk­zaam­he­den. Het Neder­lands Insti­tuut voor Psy­cho­lo­gen (NIP) heeft deze regels in een beroeps­co­de vastgelegd.

Klach­ten
Als van­zelf­spre­kend doe ik mijn uiter­ste best goede zorg te leve­ren. Ondanks dat kan het toch voor­ko­men dat je ergens onte­vre­den over bent. Het heeft mijn voor­keur dat je je klacht eerst bespreekt en pro­beert op te lossen met mij. Vaak is een per­soon­lijk gesprek, waarin je aan­geeft waar je tegen aan gelo­pen bent, al heel pret­tig en vol­doen­de. Leidt dit niet tot het gewens­te resul­taat, dan kan je jouw klacht voor­leg­gen aan de klach­ten­func­ti­o­na­ris van het Neder­lands Insti­tuut voor Psy­cho­lo­gen (NIP). Het NIP han­teert een regle­ment voor klach­ten en geschillen.

Je kunt je klacht mailen aan: Klacht en Com­pa­ny via nip@klachtencompany.nl. Hier­bij wordt ver­zocht gebruik te maken van het klach­ten­for­mu­lier.