Hier vind je de ver­schil­len­de, door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa), vast­ge­stel­de tarie­ven voor de dia­gnos­tiek en behan­de­ling binnen het  Zorg­Pres­ta­tie­Mo­del (ZPM).

Dit is het over­zicht van de ver­goe­din­gen 2024. Je kunt hier geen rech­ten aan ontlenen.

Verder vind je hier infor­ma­tie over het eigen risico, en de rege­ling bij ver­hin­de­ring.

Daar­naast vind je aan­vul­len­de infor­ma­tie over con­tract­vrije zorg­aan­bie­ders en ver­schil­len­de soor­ten polis­sen.

Eigen risico

Houd er reke­ning mee dat je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring een mini­maal alge­meen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt, kan het zijn dat je eigen risico dus eerst wordt aan­ge­spro­ken. Som­mi­ge zorg­kos­ten zijn aftrek­baar bij de belas­ting­dienst.

Verhinderd?

Ben je ver­hin­derd, dan word je ver­zocht dit zo vroeg moge­lijk aan te geven; mini­maal 24 uur voor de daad­wer­ke­lij­ke afspraak. Je kunt je afspraak afzeg­gen via 06 16 418 481 of Psy­Hart.

Het te laat afzeg­gen van een afspraak of niet ver­schij­nen op een afspraak heeft finan­ci­ë­le con­se­quen­ties. Je betaalt bij te laat afzeg­gen of niet ver­schij­nen op een afspraak de con­sult­kos­ten die je anders ook zou beta­len. Dit wordt niet ver­goed door je ver­ze­ke­raar. Dit beleid kent geen uitzonderingen.

ZorgPrestatieModel

De inde­ling en bij­be­ho­ren­de tarie­ven vast­ge­steld door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa), voor ambu­lant – kwa­li­teits­sta­tuut sectie II Kli­nisch (neuro)psycholoog (Wet Big arti­kel 14) zijn als volgt:

 

DIAGNOSTIEK 2024

CO0018        Dia­gnos­tiek 5 minu­ten                                                 €52,82

CO0148        Dia­gnos­tiek 15 minu­ten                                               €90,98

CO0278        Dia­gnos­tiek 30 minu­ten                                               €151,77

CO0408        Dia­gnos­tiek 45 minu­ten                                               €212,44

CO0538        Dia­gnos­tiek 60 minu­ten                                               €242,66

CO0668        Dia­gnos­tiek 75 minu­ten                                                €295,29

CO0798        Dia­gnos­tiek 90 minu­ten                                                €362,23

CO0928        Dia­gnos­tiek 120 minu­ten                                              €500,28

BEHANDELING 2023

CO0083        Behan­de­ling 5 minu­ten                                                 €41,40

CO0213         Behan­de­ling 15 minu­ten                                              €73,82

CO0343         Behan­de­ling 30 minu­ten                                              €126,17

CO0473         Behan­de­ling 45 minu­ten                                              €179,24

CO0603         Behan­de­ling 60 minu­ten                                              €212,-

CO0733         Behan­de­ling 75 minu­ten                                              €260,66

CO0863         Behan­de­ling 90 minu­ten                                              €318,56

CO0993         Behan­de­ling 120 minu­ten                                             €453,-

OVERIGEN 2024

OV0007         Inter­col­le­gi­aal over­leg kort                                           €25,05

OV0008         Inter­col­le­gi­aal over­leg lang                                          €76,35

OV0018          Schrif­te­lij­ke infor­ma­tie­ver­strek­king aan derden     €104,69

OV0012          Niet-basis­pak­ket­zorg con­sult                                     €131,82

TC0009          Toe­slag reis­tijd tot 25 minu­ten                                   €34,76

TC0010          Toe­slag reis­tijd vanaf 25 minu­ten                               €89,63

Bij de start wordt tij­dens de eerste sessie, het inta­ke­ge­sprek (=dia­gnos­tiek*), een inschat­ting gemaakt welke zorg­vraag­ty­pe­ring bij jouw zorg­vraag past. Dit is afhan­ke­lijk van de mate van ernst, com­plexi­teit en het risico van jouw pro­ble­ma­tiek. Het ver­volg­tra­ject kan bestaan uit gesprek­ken (=behan­de­ling**), tele­fo­ni­sche con­tac­ten (=behan­de­ling), e‑mailcontacten (=behan­de­ling), test­ma­te­ri­aal afne­men en uit­wer­ken (=dia­gnos­tiek) en over­leg met jouw ver­wij­zer indien nodig. Bij huis­be­zoek wordt het tarief reis­tijd in reke­ning gebracht.

Na elke sessie ont­vang je de decla­ra­tie voor de zorg die je hebt afge­no­men (dia­gnos­tiek en/of behan­de­ling en/of ove­ri­ge zorg). Deze kan je ver­vol­gens indie­nen bij je zorg­ver­ze­ke­ring. De kosten maak je over binnen 15 dagen via een betaal­ver­zoek nadat de decla­ra­tie je gestuurd is via de bevei­lig­de mail of je deze fysiek hebt ontvangen.

* een inta­ke­ge­sprek bij Psy­Hart is stan­daard 90 minu­ten direc­te tijd. De geplan­de tijd wordt in reke­ning gebracht.

** een behan­del­ses­sie bij Psy­Hart is stan­daard 60 minu­ten direc­te tijd. De geplan­de tijd wordt in reke­ning gebracht.

 

Particuliere  & onverzekerde zorg

Bepaal­de pro­ble­men of klach­ten vallen niet onder de ver­ze­ker­de zorg. Het gaat hier­bij onder meer om de vol­gen­de aan­doe­nin­gen: aan­pas­sings­stoor­nis­sen, slaap­stoor­nis­sen, bepaal­de sek­su­e­le stoor­nis­sen, spe­ci­fie­ke fobie­ën, werk­pro­ble­men en rela­tie­pro­ble­men. Dit wordt soms wel ver­goed worden door de aan­vul­len­de verzekering.

2024: Het tarief voor dia­gnos­tiek en behan­de­ling voor OV0012:

Per sessie van 45 minu­ten €131,82. Dit betaal je direct via een betaalverzoek.

Daar­naast kan je de behoef­te hebben om aan jezelf te werken zonder dat er sprake is van een dia­gno­se. Behan­de­ling en bege­lei­ding hier­voor gebeurt op eigen kosten. Je hebt geen ver­wij­zing nodig van de huisarts.

2024: Het tarief voor behan­de­ling en bege­lei­ding op eigen kosten is:

Per sessie van 45 minu­ten €125,-. Dit betaal je direct via een betaalverzoek.

 

Contractvrije zorgaanbieders

Psy­Hart is niet gebon­den aan con­trac­ten met zorg­ver­ze­ke­raars en daar­mee een con­tract­vrije zorg­aan­bie­der. Dit bete­kent dat, afhan­ke­lijk van hoe je ver­ze­kerd bent, je alles of een deel van de kosten ver­goed krijgt.

De voor­de­len van con­tract­vrij werken zijn onder meer de vrij­heid in het kiezen van je behan­de­laar en behan­deld­uur, bescher­ming van je pri­va­cy, een behan­de­ling op maat in plaats van strikt opge­leg­de behan­del­me­tho­des en tech­nie­ken. Con­tract­vrije psy­cho­lo­gen hebben uiter­aard ook te maken met dezelf­de kwa­li­teits­nor­men als psy­cho­lo­gen die wel con­trac­ten hebben afge­slo­ten met de zorg­ver­ze­ke­raars. Zie voor meer infor­ma­tie over dit onder­werp Con­tract­vrije Psy­cho­loog.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Voor de basis­ver­ze­ke­ring heb je de keuze uit ver­schil­len­de vari­an­ten waar­on­der een res­ti­tu­tie­po­lis, een com­bi­po­lis en een naturapolis.

Res­ti­tu­tie­po­lis: Je krijgt vol­le­di­ge ver­goe­ding bij zowel gecon­trac­teer­de als niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders en je hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behan­de­ling wilt bij Psy­Hart, is dit de meest gun­sti­ge variant.

Com­bi­po­lis: Een com­bi­na­tie­po­lis houdt in dat voor som­mi­ge vormen van zorg alleen gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders vol­le­dig worden ver­goed, ter­wijl bij andere vormen ook niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders voor vol­le­di­ge ver­goe­ding in aan­mer­king komen. Het kan hier­bij zo zijn dat voor GGZ-aan­bie­ders in feite sprake is van een natu­ra­po­lis. Zorg­ver­ze­ke­raars zijn hier niet altijd dui­de­lijk in, dus let hier goed op!

Natu­ra­po­lis: Bij een natu­ra­po­lis heb je afge­spro­ken alleen vol­le­dig ver­goe­ding te krij­gen bij gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders. Deze gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der stuurt de fac­tuur direct naar je zorg­ver­ze­ke­raar. Indien je naar een niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der gaat moet je een deel van kosten zelf beta­len. Hoe hoog dit deel is, ver­schilt per ver­ze­ke­raar, maar gemid­deld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is ver­stan­dig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit bete­kent voor de ver­goe­ding van de behan­de­ling. Aan het eind van een kalen­der­jaar heb je altijd de moge­lijk­heid om over te stap­pen naar een andere polis of andere ver­ze­ke­raar. Van belang is om te weten dat vol­gens arti­kel 13 van de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet de ver­goe­ding niet zo laag mag zijn dat het voor de ver­ze­ker­den een ‘hin­der­paal’ is om naar een con­tract­vrije zorg­aan­bie­der te gaan.