Hier vind je de ver­schil­len­de, door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa), vast­ge­stel­de tarie­ven voor de Gene­ra­lis­ti­sche Basis GGZ, de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ en voor Onver­ze­kerd Pro­duct (ook wel par­ti­cu­lie­re zorg).

Met ingang van 1 janu­a­ri 2022 zal een nieuw bekos­ti­gings­mo­del binnen de GGZ gaan gelden. Meer infor­ma­tie kan je vinden op Zorg­Pres­ta­tie­Mo­del (ZPM).

Verder vind je hier infor­ma­tie over het eigen risico, en de rege­ling bij ver­hin­de­ring.

Daar­naast vind je aan­vul­len­de infor­ma­tie over niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders en ver­schil­len­de soor­ten polis­sen.

Eigen risico

Houd er reke­ning mee dat je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring een mini­maal alge­meen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze € 385,- zelf dient te beta­len. Som­mi­ge zorg­kos­ten zijn aftrek­baar bij de belas­ting­dienst.

Verhinderd?

Ben je ver­hin­derd, dan word je ver­zocht dit zo vroeg moge­lijk aan te geven; mini­maal 24 uur voor de daad­wer­ke­lij­ke afspraak. Je kunt je afspraak afzeg­gen via 06 16 418 481 of Psy­Hart.

Het te laat afzeg­gen van een afspraak of niet ver­schij­nen op een afspraak heeft finan­ci­ë­le con­se­quen­ties. Je betaalt bij te laat afzeg­gen of niet ver­schij­nen op een afspraak €100,-. Dit wordt niet ver­goed door je ver­ze­ke­raar. Dit beleid kent geen uitzonderingen.

Generalistische Basis GGZ

Er zijn ver­schil­len­de tra­jec­ten die vallen onder de Gene­ra­lis­ti­sche Basis GGZ (GB GGZ). De inde­ling en bij­be­ho­ren­de tarie­ven voor 2021, vast­ge­steld door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa), zijn als volgt:

Tra­ject GB GGZMaxi­maal aantal (direc­te + indi­rec­te) minu­tenNZa Tarief 2021  
Basis Kort (BK)294€ 522,13
Basis Middel (BM)495€ 885,01
Basis Inten­sief (BI)750€ 1434,96
Basis Chro­nisch (BC)753€ 1380,49
Onvol­le­dig behandeltraject120€ 228,04

* een behan­del­ses­sie is 45 minu­ten direc­te tijd en 15 minu­ten indi­rec­te tijd (totaal 60 minu­ten), tenzij anders afgesproken.

Bij de start van de behan­de­ling wordt tij­dens de eerste sessie, het inta­ke­ge­sprek**, een inschat­ting gemaakt welk tra­ject bij jouw zorg­vraag past. Dit is afhan­ke­lijk van de mate van ernst, com­plexi­teit en het risico van jouw pro­ble­ma­tiek. De behan­de­ling kan bestaan uit gesprek­ken (face-to-face), tele­fo­ni­sche con­tac­ten (ear-to-ear), e‑mailcontacten (bit-to-bit), dia­gnos­tiek (test­ma­te­ri­aal afne­men en uit­wer­ken), ver­slag­leg­ging en over­leg met jouw ver­wij­zer indien nodig. Alle tijd (in minu­ten) die wordt besteed aan je behan­de­ling, wordt opge­teld (zowel direc­te tijd als indi­rec­te tijd). In over­leg met jou kan gaan­de­weg de behan­de­ling beslo­ten worden tot een ‘zwaar­der’ tra­ject, als de behan­de­ling van je klach­ten toch meer tijd vraagt. Na afslui­ting van de behan­de­ling ont­vang je de decla­ra­tie voor de gehele behan­de­ling. Deze kan je ver­vol­gens indie­nen bij je zorgverzekering.

** een inta­ke­ge­sprek is 60 minu­ten direc­te tijd en 30 minu­ten indi­rec­te tijd (totaal 90 minuten)

Specialistische GGZ

Indien de pro­ble­men of klach­ten die je hebt niet te behan­de­len zijn binnen de Gene­ra­lis­ti­sche Basis GGZ van­we­ge de mate van ernst, de com­plexi­teit en/of het risico kan je in de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (S GGZ) verder gehol­pen worden. Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBC’s ( = Dia­gno­se Behan­del Com­bi­na­tie). Een DBC heeft een maxi­ma­le duur van één jaar waarna, in afstem­ming met jou, kan worden beslo­ten om een ver­volg-DBC te openen.

De tarie­ven voor de ver­schil­len­de DBC’s, vast­ge­steld door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa), voor 2021.

Bij de start van de behan­de­ling wordt tij­dens de eerste sessie, het inta­ke­ge­sprek*, een inschat­ting gemaakt welke DBC bij jouw zorg­vraag past. Dit is afhan­ke­lijk van de mate van ernst, com­plexi­teit en/of risico van de pro­ble­ma­tiek of klach­ten. De behan­de­ling kan bestaan uit gesprek­ken (face-to-face of beeld­bel­len), tele­fo­ni­sche con­tac­ten (ear-to-ear), e‑mailcontacten (bit-to-bit), dia­gnos­tiek (test­ma­te­ri­aal afne­men en uit­wer­ken), ver­slag­leg­ging, het maken van de afsluit­brief aan de huis­arts en over­leg met je ver­wij­zer indien nodig. Alle tijd (in minu­ten) die wordt besteed aan jouw behan­de­ling, wordt opge­teld (zowel direc­te tijd als indi­rec­te tijd). In over­leg met jou kan gaan­de­weg de behan­de­ling beslo­ten worden tot een ‘inten­sie­ver’ tra­ject, als de behan­de­ling van jouw klach­ten toch meer tijd vraagt. Na afslui­ting van de behan­de­ling ont­vang je de decla­ra­tie voor de gehele behan­de­ling. Deze kan je ver­vol­gens indie­nen bij je zorgverzekering.

* een inta­ke­ge­sprek is 90 minu­ten direc­te tijd en 30 minu­ten indi­rec­te tijd (totaal 120 minu­ten); inclu­sief het maken van het behan­del­plan en de betaal­over­een­komst; een behan­del­ses­sie is 60 minu­ten direc­te tijd en 15 minu­ten indi­rec­te (totaal 75 minu­ten) tenzij anders is overeengekomen.

Onverzekerd Product

Bepaal­de pro­ble­men en klach­ten vallen niet meer onder de ver­ze­ker­de zorg. Dit wordt Onver­ze­kerd Pro­duct genoemd. Het gaat hier­bij onder meer om de vol­gen­de aan­doe­nin­gen: aan­pas­sings­stoor­nis­sen, slaap­stoor­nis­sen, bepaal­de sek­su­e­le stoor­nis­sen, spe­ci­fie­ke fobie­ën, werk­pro­ble­men en relatieproblemen.

Indien je behan­de­ling wilt voor klach­ten die vallen onder de niet ver­ze­ker­de zorg, betaal je de kosten zelf. Het door de NZa vast­ge­stel­de tarief voor 2021 is €114,41 per behan­del­ses­sie*. Je hebt geen ver­wij­zing nodig van de huisarts.
Voor 2022 is het tarief €120,- per behandelsessie.

* een behan­del­ses­sie is 45 minu­ten direc­te tijd en 15 minu­ten indi­rec­te tijd tenzij anders is over­een­ge­ko­men. Een inta­ke­ge­sprek is 90 minu­ten direc­te tijd en 30 minu­ten indi­rec­te tijd dus betaal je in 2021 €228,82. In 2022 betaal je €240,-.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Psy­Hart is niet gebon­den aan con­trac­ten met zorg­ver­ze­ke­raars en daar­mee een niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der. Dit bete­kent dat je de kosten van je behan­de­ling gedeel­te­lijk voor­uit betaalt* en aan het einde van de behan­de­ling zelf je decla­ra­tie indient bij je zorg­ver­ze­ke­raar voor ver­goe­ding. Het res­te­ren­de bedrag betaal je binnen 15 dagen nadat je de decla­ra­tie hebt ontvangen.

* Je betaalt maan­de­lijks per pin of over­schrij­ving €125,- vooruit.

De voor­de­len van con­tract­vrij werken zijn onder meer de vrij­heid in het kiezen van je behan­de­laar en behan­deld­uur, bescher­ming van je pri­va­cy, een behan­de­ling op maat in plaats van strikt opge­leg­de behan­del­me­tho­des en tech­nie­ken. Niet-gecon­trac­teer­de psy­cho­lo­gen hebben uiter­aard ook te maken met dezelf­de kwa­li­teits­nor­men als psy­cho­lo­gen die wel con­trac­ten hebben afge­slo­ten met de zorg­ver­ze­ke­raars. Zie voor meer infor­ma­tie over dit onder­werp Con­tract­vrije Psy­cho­loog.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Voor de basis­ver­ze­ke­ring heb je de keuze uit drie vari­an­ten: een res­ti­tu­tie­po­lis, een com­bi­po­lis of een naturapolis.

Res­ti­tu­tie­po­lis: Je krijgt vol­le­di­ge ver­goe­ding bij zowel gecon­trac­teer­de als niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders en je hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behan­de­ling wilt bij Psy­Hart, is dit de meest gun­sti­ge variant.

Com­bi­po­lis: Een com­bi­na­tie­po­lis houdt in dat voor som­mi­ge vormen van zorg alleen gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders vol­le­dig worden ver­goed, ter­wijl bij andere vormen ook niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders voor vol­le­di­ge ver­goe­ding in aan­mer­king komen. Het kan hier­bij zo zijn dat voor GGZ-aan­bie­ders in feite sprake is van een natu­ra­po­lis. Zorg­ver­ze­ke­raars zijn hier niet altijd dui­de­lijk in, dus let hier goed op!

Natu­ra­po­lis: Bij een natu­ra­po­lis heb je afge­spro­ken alleen vol­le­dig ver­goe­ding te krij­gen bij gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­ders. Deze gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der stuurt de fac­tuur direct naar je zorg­ver­ze­ke­raar. Indien je naar een niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der gaat moet je een deel van kosten zelf beta­len. Hoe hoog dit deel is, ver­schilt per ver­ze­ke­raar, maar gemid­deld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is ver­stan­dig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit bete­kent voor de ver­goe­ding van de behan­de­ling. Aan het eind van een kalen­der­jaar heb je altijd de moge­lijk­heid om over te stap­pen naar een andere polis of andere ver­ze­ke­raar. Van belang is om te weten dat vol­gens arti­kel 13 van de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet de ver­goe­ding niet zo laag mag zijn dat het voor de ver­ze­ker­den een ‘hin­der­paal’ is om naar een niet-gecon­trac­teer­de zorg­aan­bie­der te gaan.

Dit is het over­zicht van de ver­goe­din­gen 2021. Je kunt hier geen rech­ten aan ontlenen.