Ber­na­det­te Rouppe van der Voort
Kli­nisch psy­cho­loog / Psychotherapeut

Mijn naam is Ber­na­det­te Rouppe van der Voort. Sinds 2002 ben ik werk­zaam als zorg­pro­fes­si­o­nal. Naast het vol­tooi­en van de post­doc­to­raal oplei­din­gen tot Gezond­heids­zorg psy­cho­loog (BIG) en Kli­nisch psy­cho­loog / psy­cho­the­ra­peut (BIG) heb ik mij ver­diept in ver­schil­len­de psy­cho­the­ra­peu­ti­sche behan­del­me­tho­den. Daar­naast gaat mijn hart sterk uit naar nieuwe wijzen om bewust­zijn te ont­wik­ke­len en te ver­gro­ten en bal­last aan te pakken.

Binnen Psy­Hart bied ik behan­de­ling en bege­lei­ding door te faci­li­te­ren naar binnen te kijken, medi­ta­tie visu­a­li­sa­tie, lichaams­ge­richt werk en bewust­zijns­ver­gro­ting. De essen­tie van behan­de­ling en bege­lei­ding is het durven aan­gaan van de con­fron­ta­tie met jezelf. Het effect is daar­mee gro­ten­deels afhan­ke­lijk van je eigen inzet en de bereid­heid om pijn­lij­ke aspec­ten van jezelf onder ogen te komen zodat deze kunnen worden ver­werkt en los­ge­la­ten. Het vraagt dus om moed om op onder­zoek uit te gaan in jezelf en je te laten raken zodat je wij­zi­gin­gen kunt aan­bren­gen in lijn met wie je wer­ke­lijk bent. Zie het film­pje van Fallin’ Floyd.

Als ik voel dat er geen match is of ik je niet (meer) kan helpen, ver­wijs ik je terug naar je ver­wij­zer. Over het alge­meen gaat dit in goed over­leg, maar soms vinden mensen het moei­lijk afscheid te nemen.

Uiter­aard neem ik deel aan een inter­vi­sie­groep met mede-pro­fes­si­o­nals en school ik me regel­ma­tig bij om up-to-date te blij­ven van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast maak ik deel uit van een lerend netwerk.

Verenigingen en registraties

Ik ben lid van en gere­gi­streerd bij:

  • NIP (Neder­lands Insti­tuut voor Psy­cho­lo­gen dat is gefu­seerd met Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor GZ-psy­cho­lo­gen en haar specialismen)
  • BIG-regis­ter (Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg) 19910948525 & 39910948516
  • FGzPt (Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg­psy­cho­lo­gen en psychotherapeuten)
  • AGB-code: zorg­ver­le­ner 94012962 & prak­tijk 94061508
  • KvK: 60841788