Ber­na­det­te Rouppe van der Voort
Kli­nisch psy­cho­loog / Psychotherapeut

Mijn naam is Ber­na­det­te Rouppe van der Voort. Sinds 2002 ben ik werk­zaam binnen de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg (GGZ). Naast het vol­tooi­en van de post­doc­to­raal oplei­din­gen tot Gezond­heids­zorg psy­cho­loog (BIG) en Kli­nisch psy­cho­loog / Psy­cho­the­ra­peut (BIG) heb ik mij ver­diept in ver­schil­len­de psy­cho­the­ra­peu­ti­sche behan­del­me­tho­den. In 2015 heb ik de keuze gemaakt om Psy­Hart op te rich­ten en me naast regu­lie­re behan­de­lin­gen verder te ver­die­pen in Zelf-Ont-Wikkeling.

Binnen Psy­Hart bied ik psy­cho­the­ra­pie, EMDR en medi­ta­tie visu­a­li­sa­tie. De essen­tie van behan­de­ling is het durven aan­gaan van de con­fron­ta­tie met jezelf. Het effect van de behan­de­ling is daar­mee gro­ten­deels afhan­ke­lijk van je eigen inzet en de bereid­heid om naar binnen te kijken en pijn­lij­ke aspec­ten van jezelf onder ogen te komen. We bouwen als mensen immers een bescherm­laag om ons heen om niet meer geraakt te worden. Dat kan her­stel en heling erg in de weg staan. Durf je het aan om op onder­zoek uit te gaan en je te laten raken zodat je wij­zi­gin­gen kunt aan­bren­gen en meer thuis komt bij Jezelf?

Als ik voel dat er geen match is of ik je niet (meer) kan helpen, stopt het con­tact en ver­wijs ik je terug naar je ver­wij­zer. Over het alge­meen gaat dit in goed over­leg, maar soms vinden mensen het moei­lijk afscheid te nemen.

Uiter­aard neem ik deel aan een inter­vi­sie­groep met mede-pro­fes­si­o­nals en school ik me regel­ma­tig bij om up-to-date te blij­ven van de nieuw­ste ontwikkelingen.

Verenigingen en registraties

Ik ben lid van en gere­gi­streerd bij:

  • NIP — NVGzP (Neder­lands Insti­tuut voor Psy­cho­lo­gen dat is gefu­seerd met Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor GZ-psy­cho­lo­gen en haar specialismen)
  • VEN (Ver­e­ni­ging EMDR Nederland)
  • BIG-regis­ter (Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg) 19910948525 & 39910948516
  • FGzPt (Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg­psy­cho­lo­gen en psychotherapeuten)
  • AGB-code: zorg­ver­le­ner 94012962 & prak­tijk 94061508
  • KvK: 60841788