Ber­na­det­te Rouppe van der Voort
Kli­nisch psy­cho­loog / Psychotherapeut

Mijn naam is Ber­na­det­te Rouppe van der Voort (1977). Sinds 2002 ben ik werk­zaam binnen de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg (GGZ). Naast het vol­tooi­en van de post­doc­to­raal oplei­din­gen tot Gezond­heids­zorg psy­cho­loog (BIG) en Kli­nisch psy­cho­loog / Psy­cho­the­ra­peut (BIG) heb ik mij ver­diept in ver­schil­len­de psy­cho­the­ra­peu­ti­sche behan­del­me­tho­den. In 2015 heb ik de keuze gemaakt om Psy­Hart op te rich­ten en me naast regu­lie­re behan­de­lin­gen verder te ver­die­pen in Zelfontwikkeling.

Zelf­ont­wik­ke­ling is niets anders dan met beide voetjes op de grond staan en bewust worden van je eigen Zelf. Ieder mens heeft immers veel eigen kracht en ver­mo­gen om te her­stel­len van pro­ble­men en klach­ten. Voor­waar­de voor een behan­de­ling is dan ook dat je de con­fron­ta­tie met jezelf durft aan te gaan. Hier­bij werk ik met psy­cho­the­ra­pie, EMDR en medi­ta­tie visualisaties.

Uiter­aard neem ik deel aan een inter­vi­sie­groep met mede-pro­fes­si­o­nals en school ik me regel­ma­tig bij om up-to-date te blij­ven van de nieuw­ste ontwikkelingen.

Verenigingen en registraties

Ik ben lid van en gere­gi­streerd bij:

  • NVGzP (Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor GZ-psy­cho­lo­gen en haar specialismen)
  • VEN (Ver­e­ni­ging EMDR Nederland)
  • BIG-regis­ter (Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg) 19910948525 & 39910948516
  • FGzPt (Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg­psy­cho­lo­gen en psychotherapeuten)
  • AGB-code: zorg­ver­le­ner 94012962 & prak­tijk 94061508
  • KvK: 60841788