Ber­na­det­te Rouppe van der Voort
Kli­nisch psy­cho­loog / Psychotherapeut

Mijn naam is Ber­na­det­te Rouppe van der Voort. Sinds 2002 ben ik werk­zaam binnen de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg (GGZ). Mijn pro­fes­sie is mijn passie en drijf­veer om mensen verder te helpen in hun leven; onge­acht of het gaat om grote en inge­wik­kel­de pro­ble­men of juist om gees­te­lij­ke en spi­ri­tu­e­le ont­wik­ke­ling (zonder dat sprake is van een diagnose).

Als kli­nisch psy­cho­loog / psy­cho­the­ra­peut werk ik met mijn hart en intu­ï­tie. Ik ben van mening dat ieder mens veel eigen kracht en ver­mo­gen heeft om te her­stel­len van pro­ble­men en klach­ten. Voor­waar­de voor een behan­de­ling is dat je jezelf inzet om verder te komen. Als the­ra­peut kan ik je helpen om inzich­ten te ver­ga­ren en je te moti­ve­ren en te sti­mu­le­ren het anders te doen. Het han­de­len naar je inzich­ten blijft echter iets van jezelf. Het is aan jou wat je doet met de ver­gaar­de inzich­ten. Essen­tie van behan­de­ling ligt in mijn ogen dan ook bij bewust­wor­ding en het ver­gro­ten van je bewust­zijn, het door­wer­ken en door­voe­len van gevoe­lens, inzich­ten opdoen en han­de­len naar je inzich­ten om wer­ke­lijk grip te krij­gen op jezelf.

In de afge­lo­pen jaren heb ik mij geschoold in ver­schil­len­de (psy­cho­the­ra­peu­ti­sche) behan­del­me­tho­des. De core busi­ness van mijn prak­tijk ligt bij EMDR, psy­cho­the­ra­pie, soul­bre­a­thing en medi­ta­tie visualisaties.

Verder neem ik deel aan een inter­vi­sie­groep met mede-pro­fes­si­o­nals, wat mij scherp houdt. Ik school me regel­ma­tig bij om up-to-date te blij­ven van de nieuw­ste ontwikkelingen.

Verenigingen en registraties

Ik ben lid van en gere­gi­streerd bij:

  • NVGzP (Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor GZ-psy­cho­lo­gen en haar specialismen)
  • VEN (Ver­e­ni­ging EMDR Nederland)
  • BIG-regis­ter (Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg) 19910948525 & 39910948516
  • FGzPt (Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg­psy­cho­lo­gen en psychotherapeuten)
  • AGB-code: zorg­ver­le­ner 94012962 & prak­tijk 94061508
  • KvK: 60841788