Ber­na­det­te Rouppe van der Voort
Kli­nisch psy­cho­loog / Psychotherapeut

Mijn naam is Ber­na­det­te Rouppe van der Voort. Sinds 2002 ben ik werk­zaam als zorg­pro­fes­si­o­nal. Mijn vak is een grote passie die ik met hart & ziel beoe­fen. In de afge­lo­pen jaren heb ik mij ver­diept in ver­schil­len­de psy­cho­the­ra­peu­ti­sche behan­del­me­tho­den. Een aantal daar­van heb ik weer achter me gela­ten. Mijn hart gaat sterk uit naar nieuwe wijzen om bewust­zijn te ont­wik­ke­len, te ver­gro­ten en bal­last aan te pakken.

Binnen Psy­Hart bied ik behan­de­ling en bege­lei­ding door te faci­li­te­ren naar binnen te durven kijken. Naast gesprek­ken, maak ik gebruik van op maat gemaak­te medi­ta­tie visu­a­li­sa­ties, lichaams­ge­richt werk (sen­so­ri­mo­tor psy­cho­the­ra­pie), bewust­zijns­ver­gro­ting, ACT (Accep­tan­ce & Com­mit­ment The­ra­py), sys­te­misch werk (fami­lie­op­stel­lin­gen), trans­for­ma­tie en transmutatie.

De essen­tie van behan­de­ling ligt in mijn ogen in het durven aan­gaan van de con­fron­ta­tie met jezelf. Het durven voelen. Het vraagt dus om moed om op onder­zoek uit te gaan in jezelf. Zie het film­pje van Fallin’ Floyd.

Als ik voel dat er geen match is of ik je niet (meer) kan helpen, ver­wijs ik je terug naar je ver­wij­zer. Over het alge­meen gaat dit in goed overleg.

Uiter­aard neem ik deel aan een inter­vi­sie­groep met mede-pro­fes­si­o­nals en school ik me regel­ma­tig bij om up-to-date te blij­ven van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast maak ik deel uit van een lerend netwerk.

Verenigingen en registraties

Ik ben lid van en gere­gi­streerd bij:

  • NIP (Neder­lands Insti­tuut voor Psy­cho­lo­gen dat is gefu­seerd met Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor GZ-psy­cho­lo­gen en haar specialismen)
  • BIG-regis­ter (Beroe­pen in de Indi­vi­du­e­le Gezond­heids­zorg) 19910948525 & 39910948516
  • FGzPt (Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg­psy­cho­lo­gen en psychotherapeuten)
  • AGB-code: zorg­ver­le­ner 94012962 & prak­tijk 94061508
  • KvK: 60841788