Prak­tijk voor Kli­ni­sche psy­cho­lo­gie en Psychotherapie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Psy­Hart is een prak­tijk voor Psy­cho­the­ra­pie en Coa­ching. Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie kun je con­tact opne­men.

Voor het plan­nen van een intake kun je je aan­mel­den. Hier vind je de hui­di­ge wacht­tij­den.

Psychische klacht(en)?

Bij psy­chi­sche klach­ten en pro­ble­men kun je onder meer denken aan:

som­ber­heid, angst en/of paniek, soci­a­le angst / onze­ker­heid, trauma’s / trau­ma­ti­sche erva­rin­gen, veel pie­ke­ren, moeite met gren­zen aan­ge­ven / moeite met nee zeggen / moeite met ruimte inne­men, vast­lo­pen in dezelf­de patro­nen, pro­ble­men met je zelf­ge­voel / sterke gevoe­lens van schaam­te / gevoe­lens dat er iets fun­da­men­teel (met je) mis is, aan­hou­den­de licha­me­lij­ke klachten.

Binnen Psy­hart wordt er geen onder­zoek gedaan naar autis­me en ADHD. Bij hoge cri­sis­ge­voe­lig­heid en ern­sti­ge sui­ci­da­li­teit, advi­seer ik je je aan te melden bij een GGZ instelling.

Je kompas

Psy­chi­sche klach­ten en pro­ble­men kunnen ont­staan als je het con­tact met je eigen Zelf uit het oog ver­lo­ren bent en er niet meer uit­komt. Dat kan je kwa­li­teit van leven sterk beïn­vloe­den. Zulke erva­rin­gen bieden des­on­danks grote groei­mo­ge­lijk­he­den, mits je bereid bent de con­fron­ta­tie met jezelf aan te gaan. Natuur­lijk voelt dat met momen­ten uit­zicht­loos en moei­lijk waar­door hulp vragen een optie kan zijn.

Mijn inten­tie is om je uit te nodi­gen om Zelf tot inzicht te komen. De oplos­sing zit uit­ein­de­lijk in je eigen Zelf; niet in een ander! Zo kan je werken aan het her­vin­den van je Eigen Kracht. Het han­de­len naar je inzich­ten is aan jou! Jouw inzet is hier­bij dan ook van groot belang om een zo’n opti­maal moge­lijk resul­taat te behalen.

Behandelmethoden

Hier­on­der vind je een beknopt over­zicht van de (psy­cho­the­ra­peu­ti­sche) behan­del­me­tho­den die ik aan­bied. Naast deze behan­del­me­tho­den ben ik van mening dat medi­ta­tie een zeer helen­de wer­king kan hebben. Als je inte­res­se hebt in zelf­ont­wik­ke­ling kan je bij Psy­Hart werken aan het ver­gro­ten van je bewustzijn.

Dit doe je door bewus­ter te worden van wat situ­a­ties en gebeur­te­nis­sen met je doen. Door toe te staan dat je geraakt wordt en stil te staan bij wat je voelt en denkt. Door lang genoeg te voelen wat je voelt, kan je inzich­ten op doen en con­clu­sies trek­ken die jou verder helpen in je leven. Zo kan leren in lijn te leven met wie je bent en wat bij jou past.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desen­si­ti­sa­ti­on Repro­ces­sing. Deze behan­del­me­tho­de wordt inge­zet om trau­ma’s, emo­ti­o­neel bela­den erva­rin­gen en schok­ken­de gebeur­te­nis­sen te verwerken.

Psychotherapie

Psy­cho­the­ra­pie is een behan­del­me­tho­de gericht op het ver­gro­ten van je bewust­zijn, het leren gevoe­lens te door­voe­len, inzich­ten op te doen en te han­de­len naar je inzich­ten. Accep­ta­tie van wat is, speelt hier­bij een essen­ti­ë­le rol.

Meditatie visualisatie

Medi­ta­tie visu­a­li­sa­tie wordt gebruikt om (weer) con­tact te maken met je inner­lijk kind. Zo kom je weer in con­tact met jezelf,  je gevoels­we­reld en intuïtie.