Prak­tijk voor Kli­ni­sche psy­cho­lo­gie en Psychotherapie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Psy­Hart is een prak­tijk voor zowel Gene­ra­lis­ti­sche Basis GGZ als Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ. Cli­ën­ten met milde, matige of ern­sti­ge klach­ten en pro­ble­men kunnen behan­deld worden in deze praktijk.

Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie kun je con­tact opne­men. Voor het plan­nen van een intake kun je je aan­mel­den. Hier vind je de hui­di­ge wacht­tij­den.

Klacht(en)?

Bij (psy­cho­lo­gi­sche) klach­ten en pro­ble­men kun je denken aan:

 • som­ber­heid
 • slaap­pro­ble­men
 • panie­k­aan­val­len
 • soci­a­le angst
 • fobie­ën
 • trauma’s
 • over­ma­tig piekeren
 • moeite met gren­zen aangeven
 • bur­nout
 • com­mu­ni­ca­tie­pro­ble­men
 • over­ma­ti­ge emotionaliteit
 • vast­lo­pen in dezelf­de patronen
 • pro­ble­men met het zelf­beeld en het zelfgevoel
 • over­ma­tig perfectionisme
 • soma­tisch onvol­doen­de ver­klaar­de licha­me­lij­ke klach­ten (SOLK)

Je kompas

Der­ge­lij­ke klach­ten en pro­ble­men kunnen ont­staan als mensen het con­tact met hun eigen kompas uit het oog zijn ver­lo­ren en er niet meer uitkomen.

Dit kan de kwa­li­teit van leven sterk beïn­vloe­den waar­door er een hulp­vraag kan ontstaan.

Moge­lijk herken je jezelf hierin.

Ik kan je helpen je klach­ten te ver­hel­de­ren en samen met jou jouw kracht en kompas te hervinden.

Jouw inzet is hier­bij van groot belang om een goede behan­del­re­la­tie op te bouwen en een zo’n opti­maal moge­lijk resul­taat te behalen.

It takes two to tango!

Behandelmethoden

Hier­on­der vind je een beknopt over­zicht van de (psy­cho­the­ra­peu­ti­sche) behan­del­me­tho­den die ik aan­bied. Naast deze behan­del­me­tho­den ben ik van mening dat medi­ta­tie een zeer helen­de wer­king kan hebben. In dit kader kan ik je ‘Headspa­ce’ aan­ra­den. Als je inte­res­se hebt in spi­ri­tu­e­le ont­wik­ke­ling en / of diep­gaan­de ver­an­de­ring kan

je bij Psy­Hart werken aan het ver­gro­ten van je bewust­zijn. Dit doe je door bewus­ter te worden wat situ­a­ties en gebeur­te­nis­sen met je doen, wat je voelt en denkt en te leren in lijn te leven met wie je bent en wat bij jou past. Je kunt hier meer over lezen in onder meer: De DNA code van de ziel (2014); Spi­ri­tu­e­le relaties;

De ont­slui­e­ring van je zie­len­pad; De ont­bol­ste­ring op je zie­len­pad; De ont­wik­ke­ling op je zie­len­pad; Gevoe­lens ver­woor­den maakt je vrij. Geschre­ven door onder meer Wil­li­am Gijsen, Bou­de­wijn Don­ceel & Joke Dewael. Bij inte­res­se om je eigen DNA rap­port op te vragen, kan dit bij Cen­trum voor Spi­ri­tu­eel Inzicht.

EMDR

EMDR is één van de meest onder­zoch­te behan­del­me­tho­den van de afge­lo­pen 25 jaar. Deze behan­de­ling wordt vaak inge­zet bij trauma’s en emo­ti­o­neel bela­den ervaringen.

Schematherapie

Sche­ma­the­ra­pie is een behan­del­me­tho­de voor het aan­pak­ken van vast­zit­ten­de patro­nen, vaak gezien bij per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tiek en chro­ni­sche AS I‑aandoeningen.

Psychotherapie

Psy­cho­the­ra­pie is een behan­del­me­tho­de gericht op het ver­gro­ten van je bewust­zijn, het leren gevoe­lens te door­voe­len, inzich­ten op te doen en te han­de­len naar je inzichten.