Prak­tijk voor Kli­ni­sche psy­cho­lo­gie en Psychotherapie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Psy­Hart is een prak­tijk voor kli­ni­sche psy­cho­lo­gie en psy­cho­the­ra­pie. Cli­ën­ten met milde, matige of ern­sti­ge klach­ten en pro­ble­men kunnen behan­deld worden in deze praktijk.

Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie kun je con­tact opne­men. Voor het plan­nen van een intake kun je je aan­mel­den. Hier vind je de hui­di­ge wacht­tij­den.

Klacht(en)?

Bij (psy­cho­lo­gi­sche) klach­ten en pro­ble­men kun je denken aan:

 • som­ber­heid
 • slaap­pro­ble­men
 • panie­k­aan­val­len
 • soci­a­le angst
 • trauma’s
 • over­ma­tig piekeren
 • moeite met gren­zen aangeven
 • com­mu­ni­ca­tie­pro­ble­men
 • over­ma­ti­ge emotionaliteit
 • vast­lo­pen in dezelf­de patronen
 • pro­ble­men met het zelf­beeld en het zelfgevoel
 • aan­hou­den­de licha­me­lij­ke klach­ten (ALK)

Je kompas

Der­ge­lij­ke klach­ten en pro­ble­men kunnen ont­staan als je het con­tact met je eigen kompas uit het oog ver­lo­ren bent en er niet meer uitkomt.

Dit kan de kwa­li­teit van leven sterk beïn­vloe­den waar­door er een hulp­vraag kan ont­staan. Moge­lijk herken je jezelf hierin.

Ik kan je helpen je klach­ten te ver­hel­de­ren en samen met jou jouw kracht en kompas te hervinden.

Jouw inzet is hier­bij van groot belang om een goede behan­del­re­la­tie op te bouwen en een zo’n opti­maal moge­lijk resul­taat te behalen.

It takes two to tango!

Behandelmethoden

Hier­on­der vind je een beknopt over­zicht van de (psy­cho­the­ra­peu­ti­sche) behan­del­me­tho­den die ik aan­bied. Naast deze behan­del­me­tho­den ben ik van mening dat medi­ta­tie een zeer helen­de wer­king kan hebben. Als je inte­res­se hebt in zelf­ont­wik­ke­ling kan

je bij Psy­Hart werken aan het ver­gro­ten van je bewust­zijn. Dit doe je door bewus­ter te worden wat situ­a­ties en gebeur­te­nis­sen met je doen. Door bewus­ter te worden van wat je voelt en denkt en te leren in lijn te leven met wie je bent en wat bij jou past.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desen­si­ti­sa­ti­on Repro­ces­sing. Deze behan­del­me­tho­de wordt inge­zet om trau­ma’s, emo­ti­o­neel bela­den erva­rin­gen en schok­ken­de gebeur­te­nis­sen te verwerken.

Psychotherapie

Psy­cho­the­ra­pie is een behan­del­me­tho­de gericht op het ver­gro­ten van je bewust­zijn, het leren gevoe­lens te door­voe­len, inzich­ten op te doen en te han­de­len naar je inzichten.

Meditatie visualisatie

Medi­ta­tie visu­a­li­sa­tie wordt gebruikt om (weer) con­tact te maken met je inner­lijk kind. Zo kom je weer in con­tact met jezelf,  je gevoels­we­reld en intuïtie.