1
1

Psy­Hart is een prak­tijk voor mensen die aan zich­zelf willen werken op een dieper niveau. Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie kun je con­tact opne­men.

Voor het plan­nen van een intake kun je je aan­mel­den. Hier vind je de hui­di­ge wacht­tij­den.

Psychische klacht(en)?

Bij psy­chi­sche klach­ten en pro­ble­men kun je onder meer denken aan:

som­ber­heid, angst en/of paniek, soci­a­le angst / onze­ker­heid, trauma’s / trau­ma­ti­sche erva­rin­gen, veel pie­ke­ren, moeite met gren­zen aan­ge­ven / moeite met nee zeggen / moeite met ruimte inne­men, vast­lo­pen in dezelf­de patro­nen, pro­ble­men met je zelf­ge­voel / sterke gevoe­lens van schaam­te / gevoe­lens dat er iets fun­da­men­teel (met je) mis is, aan­hou­den­de licha­me­lij­ke klachten.

Binnen Psy­hart wordt er geen onder­zoek gedaan naar autis­me en ADHD. Bij hoge cri­sis­ge­voe­lig­heid en ern­sti­ge sui­ci­da­li­teit, advi­seer ik je je aan te melden bij een GGZ instelling.

Je kompas

Psy­chi­sche klach­ten en pro­ble­men kunnen ont­staan als je het con­tact met je eigen Zelf uit het oog ver­lo­ren bent en er niet meer uit­komt. Dat kan je kwa­li­teit van leven sterk beïn­vloe­den. Zulke erva­rin­gen bieden des­on­danks grote groei­mo­ge­lijk­he­den, mits je bereid bent de con­fron­ta­tie met jezelf aan te gaan. Natuur­lijk voelt dat met momen­ten uit­zicht­loos en moei­lijk waar­door hulp vragen een optie kan zijn.

Mijn inten­tie is om je uit te nodi­gen naar binnen te kijken naar je eigen stuk. Zo kan je in con­tact komen met pijn­stuk­ken die aan­dacht vragen en opge­lost willen worden. Het aan­gaan en ver­wer­ken van deze pijn, kan je helpen je Eigen Kracht te her­vin­den. De oplos­sing zit immers in je eigen Zelf; niet in een ander! Daarom is jouw inzet van groot belang om een zo’n opti­maal moge­lijk resul­taat te behalen.

Behandelmethoden

Hier­on­der vind je een beknopt over­zicht van de behan­del­me­tho­den die ik aan­bied. Naast deze behan­del­me­tho­den ben ik van mening dat medi­ta­tie een zeer helen­de wer­king kan hebben. Als je inte­res­se hebt in zelf­ont­wik­ke­ling kan je bij Psy­Hart werken aan het ver­gro­ten van je bewustzijn.

Dit doe je door bewus­ter te worden van wat situ­a­ties en gebeur­te­nis­sen met je doen. Door toe te staan dat je geraakt wordt en stil te staan bij wat je voelt en denkt. Door je te rich­ten op je eigen aan­deel, kan je inzich­ten op doen en con­clu­sies trek­ken die jou verder helpen in je leven.

ACT

ACT staat voor Accep­tan­ce and Commit­ment Therapy en kan helpen om onpret­ti­ge gedach­ten en gevoe­lens te omar­men en te accep­te­ren. Hier­door kan je je veer­kracht en dus je psy­cho­lo­gi­sche flexi­bi­li­teit vergroten.

Bewustzijnsvergroting 

Bewust­zijns­ver­gro­ting is gericht op het ver­gro­ten van je bewust­zijn, het leren gevoe­lens te door­voe­len, inzich­ten op te doen en te han­de­len naar je inzich­ten. Accep­ta­tie van wat is, speelt hier­bij een essen­ti­ë­le rol.

Meditatie visualisatie

Medi­ta­tie visu­a­li­sa­tie wordt gebruikt om (weer) con­tact te maken met je inner­lij­ke kind. Zo kom je weer in con­tact met jezelf, je gevoels­we­reld en je intu­ï­tie. Daar­naast kan je met onver­werk­te stuk­ken van jezelf in con­tact komen en deze leren omarmen.

SP

SP staat voor Senso­ri­mo­tor Psycho­the­ra­pie. Dit is een holis­ti­sche behan­de­ling voor trauma, gehecht­heids­pro­ble­men en per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tiek waar­bij zowel aan­dacht is voor het lichaam als voor de dialoog.